سه تیکه پنبه avina baby مدل حیوانات

این سه تیکه شامل:

شلوار:مانتووزیرد.که آستین کوتاه

  •   قدبلوزسایزصفر:۲۶ سانتیمتر-قدآستین :۱۶سانتیمتر
  • قدبلوز سایزیک: ۲۸ سانتیمتر- قدآستین :۱۸ سانتیمتر
  • قدبلوز سایزدو: ۳۰ سانتیمتر-قدآستین :۲۰ سانتیمتر
  • قدشلوارسایز صفر: ۳۴ سانتیمتر
  • قدشلوار سایزیک:۳۶ سانتیمتر
  • قدشلوار سایز دو:۳۸ سانتیمتر

در حال حاضر این محصول در انبار موجود نیست و در دسترس نمی باشد.