تشك‌بازي يكي از وسايل سرگرمي كودكان است كه سبب افزايش مهارت‌هاي حسي و حركتي آن‌ها مي‌شود. تشك بازي ها با طراحي رنگارنگي كه دارند، نظر كودكان را جلب مي‌كند.

سیسمونی